ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ບັນດາທ່ານ ເຂົ້າສູເວັບໄຊທ໌ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ຂ່າວໃຫ່ມ

ຂ່າວເກົ່າ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ຜະລິດຕະພັນສະຖິຕິ

ຕົວເລກ GDP ປີ 2018

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ກະສິກຳ 1,103,23 ຕື້ກີບ
ອຸດສາຫະກຳ 602,10 ຕື້ກີບ
ການບໍລິການ 1,251,46 ຕື້ກີບ
ລວມທັງໝົດ 2,956,79 ຕື້ກີບ
ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ
ກະສິກຳ 37.31 %
ອຸສາຫະກຳ 20.36 %
ບໍລິການ 42.32 %
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ
ກະສິກຳ 6.1 %
ອຸດສາຫະກຳ 7.5 %
ບໍລິການ 9.6 %
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມ 7.7 %
GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ
ສະເລຍ 1,852 $

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ

ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປະຈຳເດືອນຂອງ ປີ 2019
ກໍລະກົດ 102.75
ສິງຫາ 114.38
ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນຂອງ ປີ 2019
ກໍລະກັດ 4.57 %
ສິງຫາ 6.98 %
ດັດສະນີລາຄາແລະອັດຕາເງິນເຟີປະຈຳປີ 2018
ດັດສະນີລາຄາປະຈຳປີ 106.51
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈຳປີ 1.96 %

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຈຳນວນເມືອງ 5 ເມືອງ
ຈຳນວນກຸ່ມບ້ານ 43 ກຸ່ມບ້ານ
ຈຳນວນບ້ານ 248 ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນບໍ່ລວມເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 34,301 ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນລວມເຂດເສດຖະກິດພິເສດ 35,790 ຄົວເຮືອນ

ພົນລະເມືອງບໍ່ລວມເອົາເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຂົ້ານຳ
ລວມ 193,919 ຄົນ
ເພດຍິງ 96,344 ຄົນ
ເພດຊາຍ 97,575 ຄົນ

ພົນລະເມືອງລວມເອົາເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຂົ້ານຳ
ລວມ 209,353 ຄົນ
ເພດຍິງ 100,915 ຄົນ
ເພດຊາຍ 108,438 ຄົນ